Kantitatif Analiz Nedir? Kantitatif Analiz Yöntemleri ve Örnekleri

Kantitatif analiz, herhangi bir ürünün, maddenin, kimyasalın veya ilaç formülünün analizi için önemlidir. Bu yazımızda Kantitatif analizin ne olduğunu, kantitatif analizin yöntemleri ve elektriksel ölçümlerle kantitatif analizin yapılması hakkında bazı bilgileri bulabilirsiniz.

Kantitatif analiz, herhangi bir ürünün, maddenin, kimyasalın veya ilaç formülasyonunun analizinin önemli bir yönüdür. Analiz (Bilimsel), standart şartlar kümesi altında tanımlanmış ve kabul edilmiş prosedürlerle herhangi bir bileşiğin veya maddenin niteliksel ve nicel bir tahminidir.

Örnek: Antasit bir toz poşetiniz varsa, kimyasalların listesini ve ayrıca poşetteki mevcut her kimyasalın miktarını görebilirsiniz. Bu miktar hükümet organları tarafından onaylanmıştır ve her bir maddenin analizi, ilgili ülke farmakopesinde tarif edilen normlara göre taşınır.

“Kalitatif analiz, gerçek kimyasal veya maddenin ve varsa safsızlıkların kontrol edilmesi / belirlenmesi anlamına gelir.” Bileşiğin doğasına veya kimyasına dayanır. Böylece bileşiğin kalitesi bilinebilir. Kantitatif analiz, söz konusu örnekte verilen maddenin veya kimyasalın ne kadarının bulunduğunu gösterir. Belirli bir örnekte söz konusu bileşiğin konsantrasyonuna dayanır. Burada örnekte bileşiğin gerçek miktarı bilinir.

İlaç, nutrasötik, kimyasal madde, biyo-moleküller vb. Ürünlerin üretiminde yer alan firmalarda, son ürüne istenen veya tavsiye edilen standartlara uymak için hem niteliksel hem de niceliksel analizler kullanılmaktadır.

Kantitatif Analiz Yöntemleri

Kantitatif analiz, temel olarak 3 yöntemle yapılmaktadır:

  1. Kimyasal reaksiyonu tamamlamak için gerekli reaktif miktarını ölçmek veya uygun kimyasal reaksiyonlar yoluyla elde edilen reaksiyon ürününün miktarını ölçmek.
  2. Uygun elektriksel ölçümler: Burada, örneğin, elektriği iletme veya oksitlenme ya da azaltma gibi örneklerin özelliği, miktar analizinin fonksiyonu olarak kullanılır.
  3. Belirli optik özelliklerin ölçülmesi Bazı bileşiklerin, özel bir dalga uzunluğunu emmesi veya yayması gibi özelliklere sahiptir. Maddenin nicel analizi için bileşiğin bu işlevi kullanılır.

Kimyasal Reaksiyonla Kantitatif Analiz

Gravimetrik analiz: Burada sözü edilen madde, filtrelenen, kurutulan ve ağırlık, miktarın bir fonksiyonu olarak ölçülen çözünmez halinde çökeltilir.

Örn: Baryum sülfat + Sodyum karbonat → Baryum karbonat + Sodyum sülfat.

Burada Baryum sülfat çözünür ve sodyum karbonat ilavesiyle Baryum karbonat’a çözünmez bir forma dönüştürülür. Çözünmeyen çökelti, verilen örnekte Baryum iyonunun miktarı için tartılır.

Titrimetrik analiz: Titrasyon, reaksiyonun, madde-asit titrasyonu, oksidasyon-indirgeme, kompleks oluşturma ya da çökelme reaksiyonları gibi reaksiyonlar kullanılarak, ilgili madde ile reaksiyonu tamamlamak için gerekli olan reaktif hacminde belirlendiği bir yöntemdir.

Ör: HC1 + NaOH → NaCl + H20

Reaksiyon tamamlandığında, reaksiyon karışımında eklenen bir indikatörün rengindeki bir değişiklik ile gösterilir.

Elektriksel Ölçümle Kantitatif Analiz

Amperometre burada akımı yürütme kabiliyetine sahip olan örnek test edilir. Bir elektro-kimyasal reaksiyonu tamamlamak için gereken akım ve zaman not edilir.

Oksitleme veya azaltma kabiliyetine sahip olan potansiyometre maddeleri bu teknik ile ölçülür. Burada, söz konusu kimyasalın oksitlenme veya indirgeyici reaksiyonundan dolayı potansiyelini ölçen potansiyel prosedürdeki değişiklikler. Potansiyometrik titrasyonlar sırasında standart bir elektrot ve referans elektrot kullanılır. Reaksiyon ilerlemesi sırasında, standart elektrot potansiyeli değişmez, ancak referans elektrotun değişmi gözlenmez. Reaksiyona giren reaktifin ya oksidatif (tercihen) ya da indirgeyici madde ilavesi, çözelti potansiyelini değiştirir. Son nokta veya eşdeğerlik noktası, titrasyon çözeltisinin hacmine karşı potansiyel olarak değişiklik olarak çizilen elektro-motivasyon kuvvetinin (emf) grafiksel grafiğinin potansiyelindeki ani bir değişiklikle gösterilir.

İletkenlik ölçümü ilgili maddenin miktarına bağlı olarak elektrik iletkenliğine dikkate alır. Burada test edilen maddenin reaksiyona girme maddesini yürütme ve ekleme yeteneği vardır, iletkenlik yavaş yavaş son noktaya kadar iner. Oradan dışarıdan eklenen titrasyon ajanının iletkenliği artar.

Optik Yöntemlerle Kantitatif Analizi

Görünür bir spektroskopi gibi soğurma yöntemleri, yani kolorimetri, ultraviyole spektrofotometri, kızıl ötesi spektrofotometri vb. Burada örnekte bulunan madde ışığın belirli dalga boyunu absorbe eder ve bu absorpsiyon miktarın bir fonksiyonu olarak belirlenir.

Görünür spektroskopi ve UV spektroskopisi, maddenin ışık emici özelliğine dayanır. Her madde ışığı belirli bir dalga boyunda maksimum ölçüde emer. Bu dalga uzunluğuna lambda max denir.

Kızılötesi spektroskopi, yukarıdakilerden biraz farklıdır. Atomlar ve moleküller arasındaki bağları kontrol etmek için kullanılır.

Emisyon metotları, emisyon spektroskopisi , florimetri vb.Gibi teknikler içerir. Burada madde tarafından yayılan karakteristik ışıkta nicel analizin bir fonksiyonu olarak kaydedilir.

Florimetri, numunenin belirli dalga boyundaki ışığı emmesi ve yeniden yayma yeteneğine dayanır. Işık, spesifik dalga boyundaki numuneye aktarıldığında, atomlardaki elektronlar çıkış durumuna geçer. Floresan olarak belli dalga boylarının ışığını yayarak yere geri dönerler. Yayılan bu flüoresan, numunenin miktarını hesaplamak için ölçülür.