Bir kimyasal reaksiyon başka kimyasal maddelerin bir set dönüşümüne yol açan bir süreçtir. Klasik olarak, kimyasal reaksiyonlar sadece, atomlar arasında kimyasal bağların oluşumu ve kırılmasındaki elektronların yer aldığı değişiklikleri kapsar (çekirdekler üzerinde hiçbir değişiklik olmaksızın) (mevcut elementlerde hiçbir değişiklik olmaz) ve sıklıkla bir kimyasal denklem ile açıklanabilir.

Kimyasal Reaksiyonların Özellikleri

Başlangıçta kimyasal reaksiyona giren madde (veya maddeler), reaktan veya reaktif olarak adlandırılır. Kimyasal reaksiyonlar genellikle kimyasal bir değişim ile karakterize edilir ve genellikle reaktiflerden farklı özelliklere sahip olan bir veya daha fazla ürün verir.

Tepkimeler genellikle bir dizi alt adımdan oluşur, bunlara temel reaksiyonlar denir ve kesin eylem seyri hakkındaki bilgiler reaksiyon mekanizmasının bir parçasıdır.

Kimyasal reaksiyonlar, belirli bir sıcaklıkta ve kimyasal konsantrasyonda karakteristik reaksiyon hızında gerçekleşir. Tipik olarak, reaksiyon oranları artan sıcaklıkla artar, çünkü atomlar arasındaki bağları koparmak için gerekli aktivasyon enerjisine ulaşmak için daha fazla termal enerji mevcuttur.

Kimyasal Denklemler

Bu gösterimde, reaktifler sol tarafta listelenir, ürünler sağ tarafta listelenir ve reaksiyona giren maddeler ve ürünler reaksiyonun hangi yönde ilerlediğini gösteren bir okla ayrılır. Kimyasal bir reaksiyonda ve kimyasal bir denklemde yeni atomlar oluşmaz veya kaybolmaz (kütlenin korunumu), ancak kimyasal bağlar farklı atomlar arasında kırılabilir ve oluşabilir.

Kimyasal denklemler dengesiz veya dengeli olabilir. Dengesiz bir kimyasal denklem, kütlenin korunmasını hesaba katmaz, ancak genellikle iyi bir başlangıç ​​noktasıdır çünkü ürünleri ve reaktantları ve kimyasal reaksiyonun yönünü listeler.

Örnek olarak pas oluşumunu dikkate alın. Paslanma meydana geldiğinde, metal demir havadaki oksijen ile reaksiyona girerek yeni bir bileşik, demir oksit (pas) oluşturur. Bu kimyasal reaksiyon, kelimeler kullanılarak ya da elementler için kimyasal semboller kullanılarak yazılabilen aşağıdaki dengesiz kimyasal denklemle ifade edilebilir:

demir artı oksijen, demir oksit verir

Fe + O → FeO

Kimyasal reaksiyonun daha doğru bir tanımı, dengeli bir kimyasal denklem yazılarak verilir.

Dengeli bir kimyasal denklem yazılır, böylece her bir elemanın atom sayısı, hem ürünler hem de reaktantlar için aynıdır. Kimyasal türlerin önündeki katsayılar, reaktiflerin miktarlarını gösterirken, bir bileşiğin içindeki her bir elementin atom sayısını gösteren bir bileşiktir. Dengeli kimyasal denklemler tipik olarak, her bir reaktantın madde durumunu (katı için k, sıvı için s, gaz için g) listeler. Böylece pas oluşumunun kimyasal reaksiyonu için dengeli denklem:

Kimyasal Reaksiyon Türleri

Oksidasyon-Redüksiyon veya Redoks Reaksiyonu

Redoks  (indirgeme oksidasyonu için kısareaksiyon), atomların oksidasyon durumlarının değiştirildiği kimyasal bir reaksiyondur. Bu tür herhangi bir reaksiyon, hem bir indirgeme sürecini hem de tamamlayıcı bir oksidasyon işlemini, elektron transfer işlemleriyle ilgili iki anahtar kavramı içerir.

Redoks Reaksiyonu

Elektronun soyulduğu kimyasal türlerin oksitlendiği söylenirken, elektronun eklendiği kimyasal türlerin azaldığı söylenir. Basit bir şekilde açıklanabilir:

  • Oksidasyon, Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime.
  • İndirgeme, bir atomun elektronu almasını sağlayan kimyasal tepkimedir.

Doğrudan Kombinasyon veya Sentez Reaksiyonu: Bir sentez reaksiyonunda, iki veya daha fazla kimyasal tür daha karmaşık bir ürün oluşturmak için birleşir.

Sentez Reaksiyonu

Kimyasal Ayrışma veya Analiz Reaksiyonu: Bir ayrışma reaksiyonunda, bir bileşik daha küçük kimyasal türlere ayrılır.

Kimyasal Ayrışma

Tek Yer Değiştirme veya İkame Reaksiyonu: İkame reaksiyonu (aynı zamanda tek bir yer değiştirme reaksiyonu veya bir ikame reaksiyonu) bir süre boyunca bir kimyasal reaksiyondur fonksiyonel grup kimyasal bir bileşik içerisinde bir başka fonksiyonel grup tarafından ikame edilir.

Metatez veya Çift Yer Değiştirme Reaksiyonu: Bir çift yer değiştirme veya metatez reaksiyonunda, iki bileşik, farklı bileşikler oluşturmak için bağlar veya iyonlar değiştirir.

Asit Baz Reaksiyonu: Bir asit-baz reaksiyonu, bir asit ve bir baz arasında meydana gelen bir çift yer değiştirme reaksiyonudur. Asit içindeki H + iyonu, su ve bir iyonik tuz oluşturmak için bazdaki OH – iyon ile reaksiyona girer.

Tavsiye: Asit Baz Terimleri ve Tanımları

Yanma Reaksiyonları: Bir yanma reaksiyonu, oksitlenebilir ürünler oluşturmak ve ısı ( ekzotermik reaksiyon ) oluşturmak için bir yanıcı maddenin bir oksitleyici ile birleştiği bir redoks reaksiyonu tipidir. Genellikle, bir yanma reaksiyonunda oksijen, karbon dioksit ve su oluşturmak için başka bir bileşik ile birleşir.

Yanma Reaksiyonu

İzomerizasyon: Bir izomerizasyon reaksiyonunda, bir bileşiğin yapısal düzeni değişir ancak net atomik bileşimi aynı kalır.

Hidroliz Reaksiyonu: Bir hidroliz reaksiyonu su içerir. Su içindeki kimyasal çözünme olarak da bilinmektedir.

Hidroliz