Nükleik Asit Nedir? DNA ve RNA Hakkında Bilgi

Nükleik asitler , organizmaların genetik bilgiyi bir nesilden diğerine aktarmalarına izin veren moleküllerdir. İki tip nükleik asit vardır: deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA).

Nükleik Asitler (Nükleotit)

Nükleik asitler birbirine bağlı nükleotid monomerlerden oluşur. Nükleotitler üç bölüm içerir:

  1. Azotlu Bir Baz
  2. Beş Karbonlu Şeker
  3. Bir Fosfat Grubu

Nükleotitler, polinükleotit zincirleri oluşturmak için birbirine bağlanır. Nükleotitler, birinin fosfatı ile diğerinin şekeri arasındaki kovalent bağlarla birleştirilir. Bu bağlantılar fosfodiester bağları olarak adlandırılır. Fosfodiester bağlantıları, hem DNA hem de RNA’nın şeker-fosfat omurgasını oluşturur. Nükleik asit dehidrasyon sentezinde, azotlu bazlar bir araya getirilir ve işlemde bir su molekülü kaybolur. İlginç bir şekilde, bazı nükleotidler örnek ATP gibi “bireysel” moleküller olarak önemli hücresel fonksiyonları yerine getirirler.

Deoksiribo Nükleik Asit (DNA)

DNA, tüm hücre fonksiyonlarının performansı için talimatlar içeren hücresel bir moleküldür. Bir hücre bölündüğünde, DNA bir hücre kuşağından kopyalanır ve bir sonraki nesle aktarılır. DNA kromozomlar halinde düzenlenir ve hücrelerimizin çekirdeğinde bulunur. Hücresel aktiviteler için “programatik talimatlar” içerir. Organizmalar yavru ürettiğinde, bu talimatlar DNA’dan geçer. DNA, çift bükümlü çift ​​sarmal şeklinde çift ​​şeritli bir molekül olarak yaygın olarak bulunur. DNA, bir fosfat-deoksiriboz şeker omurgası ve dört azotlu bazdan oluşur: adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T).

Ribo Nükleik Asit (RNA)

Proteinlerin sentezi için RNA gereklidir. Genetik kod içinde yer alan bilgiler genellikle ortaya çıkan proteinlere DNA’dan RNA’ya geçer. Birkaç farklı tip RNA vardır. Messenger RNA (mRNA) , DNA transkripsiyonu sırasında üretilen DNA mesajının RNA transkript veya RNA kopyasıdır. Messenger RNA, proteinleri oluşturmak için çevrilir. Transferi RNA (tRNA) üç boyutlu bir şekle sahiptir ve protein sentezinde mRNA’nın translasyonu için gereklidir. Ribozomal RNA (rRNA ), ribozomların bir bileşenidir ve aynı zamanda protein sentezinde de rol oynar. MikroRNA’lar (miRNA), gen ekspresyonunu düzenlemeye yardımcı olan küçük RNA’lardır .

RNA genellikle tek iplikçikli bir molekül olarak bulunur. RNA, bir fosfat-riboz şeker omurgası ve nitrojen bazlar olan adenin, guanin, sitozin ve urasilden oluşur.

DNA ve RNA Arasındaki Farklar

Nükleik asitler DNA ve RNA kompozisyonda farklılık gösterir. Farklılıklar şu şekilde sıralanmıştır:

  • DNA – Azotlu Bazlar: Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin
    Beş Karbonlu Şeker: Deoksiriboz
  • RNA – Azotlu Bazlar: Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil
    Beş Karbonlu Şeker: Riboz